Klienci indywidualni

Pomoc prawna udzielana przez Kancelarię polega na:

 • udzielaniu porad prawnych w formie konsultacji osobistych w siedzibie Kancelarii oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem formularza kontaktowego ze strony internetowej Kancelarii;
 • reprezentowaniu klienta przed sądem;
 • sporządzaniu projektów pism i umów, wezwań, pozwów, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka kieruje się zasadą specjalizacji w określonych dziedzinach prawa, aby tym bardziej móc zapewnić klientowi skuteczną pomoc prawną w trudnej sytuacji, w której się znalazł.

Kancelaria, w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, skupia się przede wszystkim na sprawach o rozwód i separację, oraz będących ich konsekwencją sprawach o podział majątku wspólnego małżonków.

Specjalizacją Kancelarii w szczególności jest prowadzenie spraw:

z zakresu prawa rodzinnego:

 • rozwód i separację,
 • alimenty,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • władza rodzicielska i jej ograniczenia,
 • wydanie zastępczego oświadczenia woli (przy braku zgody jednego z rodziców),
 • podział małżeński majątku dorobkowego,
 • ubezwłasnowolnienie,

z zakresu prawa cywilnego, w tym gospodarczego:

 • prawa rzeczowego (sprawy związane z prawem własności, użytkowaniem wieczystym, służebnościami, rozliczenia nakładów),
 • prawa zobowiązań (umowy nazwane i nienazwane),
 • sprawy o zapłatę z tytułu rozliczenia umów,
 • spraw wieczystoksięgowych (zakładanie ksiąg wieczystych, zgłaszanie zmian, uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych, badanie stanu prawnego w księgach wieczystych, ustanawianie hipotek).
 • odszkodowania,

z zakresu prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,

z zakresu prawa pracy:

 • prowadzenie spraw o zapłatę renty, egzekucja świadczeń odszkodowawczych,
 • opiniowanie treści umów o pracę, umów z członkami władz spółek,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy,
 • doradztwo w sprawach dotyczących: ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych, restrukturyzacji zatrudnienia,
 • prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, i innych,
 • doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych,

z zakresu prawa karnego:

 • reprezentowanie klienta we wszystkich etapach postępowania karnego (tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym),
 • sporządzanie i składanie pism/wniosków procesowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (m.in. prowadzenie spraw o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie),

windykacja należności:

 • wezwanie dłużnika do dobrowolnej zapłaty należności, próby polubownego rozstrzygnięcia sporu,
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego,
 • wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzanie wniosków dłużnika o wszczęcie postępowań: układowego oraz upadłościowego,
 • zgłaszanie dłużników do biur informacji gospodarczej, rejestru dłużników niewypłacalnych.